Zásady zpracování osobních údajů

1. Jak chráníme Vaše osobní údaje

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů určených pro návštěvníky webových stránek www.tvaresvobody.cz, které vydala společnost O2 Czech Republic, a.s., IČO 601 93 336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle (dále jen „společnost O2“), je informovat návštěvníky o tom, jaké osobní údaje a pro jaké účely o nich společnost O2 zpracovává a jaká práva návštěvníci v souvislosti s tímto zpracováním jejich osobních údajů mají.

Technický servis a provoz webových stránek www.tvaresvobody.cz zajišťuje společnost TRIAD s.r.o., se sídlem Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, IČO: 35931141, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka. č. 35700/B.

Tyto Zásady jsou vydané v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ("Nařízení" nebo "GDPR") a slouží k zajištění informační povinnosti společnosti O2 jako správce dle čl. 13 GDPR.

2. Kategorie osobních údajů, účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

 1. Kategorie osobních údajů a účel zpracování osobních údajů

  Webové stránky www.tvaresvobody.cz („webová stránka“) jsou interaktivní portál, kde se návštěvník může v období 7.11.2018 - 16.11.2018 identifikovat a označit se na konkrétní fotografii a přidat vlastní údaje v rozsahu
  • Jméno a příjmení
  • Povolání
  • Město, odkud pochází
  • Město, kde se zúčastnil událostí v listopadu 1989
  • Dobovou fotografii přibližně z roku 1989 (nepovinné)
  • Krátký text související se vzpomínkami na události listopadu 1989 (nepovinné)
  • Telefonní číslo pro účely ověření prostřednictvím SMS
  Na webové stránce budou od 7.11.2018 po dobu 13 měsíců zveřejňované fotografie s uvedenými osobními údaji dané osoby, na kterých se návštěvníci webových stránek identifikují, a také osobní údaje, které návštěvníci z vlastního rozhodnutí na webovou stránku dobrovolně přidají prostřednictvím webového formuláře.

  V případě, že návštěvníci webových stránek identifikují na fotografiích třetí osobu, mají možnost jí obsah sdílet, aby se identifikovala. V případě, že se návštěvník rozhodne třetí osobu identifikovat sám a poskytnout tak jej osobní údaje, jejich poskytnutím společnosti O2 prohlašuje, že se tyto třetí osoby seznámily s těmito zásadami zpracování osobních údajů. Společnost O2 neuveřejní jméno ani příjmení, případně další osobní údaje Vámi identifikované třetí osoby na webové stránce do okamžiku než ona sama nebude mít možnost se na této webové stránce seznámit s těmito zásadami zpracování osobních údajů. Výjimkou je pouze situace, kdy se identifikovaná osoba už bohužel není schopná sama s informacemi seznámit, protože nežije. Tímto projektem by jim společnost O2 chtěla poděkovat za její pomoc při budování demokracie.

  Osobní údaje, které jsou obsahem webových stránek společnost O2 získává buď přímo od subjektů údajů, nebo od jiných osob (zejména rodinní příslušníci, přátelé, známí) disponující materiály, které přidají na webovou stránku.

 2. Právní základ zpracování osobních údajů

  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a jejich zpracování bude realizováno pouze, pokud subjekt údajů udělí souhlas. Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoli odvolat na emailové adrese info@tvaresvobody.cz. Odvolání souhlasu ale nebude mít vliv zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

  Zpracování osobních údajů subjektů údajů, které přímo nepřidaly materiály na webovou stránku, ale jejich osobní údaje jsou obsahem přidaných materiálů, bude založené na oprávněném zájmu společnosti O2. V případě, že společnost O2 nabude podezření, že by takové zpracování mohlo porušovat právo subjektu údajů na ochranu osobnosti nebo právo na ochranu soukromí, nebo nám bude takové podezření oznámené, zpracování bude okamžitě ukončené.

  V případě, že se subjekt údajů identifikuje na některé z fotografií a nebude souhlasit s jejím zveřejněním, může kdykoli podat proti tomuto zpracování námitku a požádat o vymazání této fotografie prostřednictvím e-mailové adresy tvaresvobody@o2.cz. Tato fotografie bude následně vymazána.

 3. Příjemci osobních údajů

  Osobní údaje budou zveřejněné na webové stránce www.tvaresvobody.cz, a budou přístupné všem, kdo webovou stránku navštíví. Materiály budou uložené na serverech na území EU a nebude docházet k jejich předání do třetích zemí.

 4. Doba uložení osobních údajů

  Osobní údaje budou zpracování po dobu zveřejnění webové stránky, t.j. od 7.11.2018 do 17.11.2019. V případě odvolání souhlasu či vyslovení námitky se zpracováním bude zpracování ukončeno dříve.

3. Cookies

V případě, že má subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povolené cookies, zpracováváme o něm záznamy o jeho chování na webové strunce, a to z cookies na ní umístěných, a to na účely zajištění lepšího provozu webové stránky a pro účely internetové reklamy společnosti O2. Ve svém webovém prohlížeči může subjekt údajů ukládání cookies zamezit.

4. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má v případě, že je identifikovanou, nebo identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, níže uvedená práva. Tato práva je možné uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy tvaresvobody@o2.cz. Uvedená práva je možné realizovat jen ve vztahu k osobním údajům, u kterých je nepochybné, že se vztahují k subjektu údajů. V případě ochrany soukromí osoby, která zemřela, mohou právo na výmaz fotografie požadovat její dědici, a to podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 1. Právo na přístup k osobním údajům

  Podle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:
  • získat potvrzení o zpracování osobních údajů,
  • získat informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, podat námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněném zájmu společnosti O2, podat stížnost u dozorového úřadu, dále právo na informace o všech dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou osobní údaje získány přímo od subjektu údajů, právo na informace o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a právo na informace o vhodných zárukách při poskytnutí údajů mimo EU,
  • získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 2. Právo na opravu nesprávných údajů

  Podle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nesprávných osobních údajů, které o něm bude společnost O2 zpracovávat.

 3. Právo na výmaz

  Podle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost O2 neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

 4. Právo na omezení zpracování

  Podle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude namítat správnost zpracování osobních údajů, důvody pro jejich zpracování nebo podá námitku proti zpracování osobních údajů.

 5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

  Podle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.
 6. Právo na přenositelnost osobních údajů

  Podle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo vyžádat si od společnosti O2 osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl společnosti O2 na základě souhlasu a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o přenos těchto údajů k jinému správci, pokud je to technicky možné.

 7. Právo podat námitku proti zpracování osobních údajů

  Podle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na oprávněném zájmu společnosti O2.

  V případě, že společnost O2 neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost O2 zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat na základě výslovného, srozumitelného a určitého projevu vůle.

 9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

  Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Společnost O2 má pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 GDPR a je možné jej kontaktovat na adrese:

O2 Czech Republic a.s.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 – Michle

Při podání žádostí o uplatnění práv subjektů údajů podle čl. 15 až 22 GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů prosí, dodržujte způsob uvedený pro uplatnění práv uvedený v těchto zásadách zpracování osobních údajů a neposílejte prosím tyto požadavky na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů není řešitelem žádostí o uplatnění práv subjektů údajů podle čl. 15 až 22 GDPR. Vašim žádostem se budou věnovat pověření zaměstnanci společnosti O2.